Sin nuvarande karaktär fick kyrkan huvudsakligen vid en
ombyggnad efter en våldsam brand 1695
En betydande stormansgård var ofta befäst under medeltiden. Det är därför intressant att kunna notera att kyrkan tidigare hade ett runt västtorn som ursprungligen sannolikt var en kastal, dvs ett försvarstom. Möjligt är också att kastalen byggts först enbart i försvarssyfte och att kyrkan tillfogats senare. Allt detta är emellertid hypoteser och numera svåra att bevisa utan omfattande undersökningar. Några synliga rester efter rundtomet som troligen revs i slutet av 1600-talet finns nämligen inte. Den ursprungliga kyrkan var av den vanligaste romanska typen med långhus, smalare kor och troligen absid. Sin nuvarande karaktär fick kyrkan huvudsakligen vid en ombyggnad efter en våldsam brand 1695 som förstörde stora delar av byggnaden. När Skå kyrka återinvigdes 1702 var den omvandlad till salkyrka genom att koret breddats, höjts och förlängts. Av kyrkans medeltida inventarier återstår endast ett starkt skadat triumfkrucifix från 1400-talets senare hälft. För övrigt märks särskilt altaruppsatsen och predikstolen som båda är daterade till år 1700 och utförda i likartad barockstil.
 

När Skå kyrka återinvigdes 1702 var den
omvandlad till salkyrka genom att koret
breddats, höjts och förlängts.


 
  Intill kyrkan ligger Kyrkskolan som består av fyra skolbyggnader från olika tider. Den äldsta är möjligen från tiden för folkskolestadgans tillkomst (1842). Den knuttimrade och locklistpanelade stugan inrymde skolsal och bostadsrum för läraren. Två av de övriga tre skolhusen har troligen tillkommit senare under 1800-talet. Det ena av dessa har tidigare även fungerat som klockarboställe.Den andra skolbyggnaden är sannolikt från ca 1880-talet. Det i dag fungerande skolhuset är byggt 1929 i nyklassicistisk anda. Kyrkskolan omfattar numera endast grundskolans lågstadium. Till skolmiljön hör även en lärarbostad från 1916.
 
 
 
  Mälaröarnas Anslagstavla
www.malaro.com