Foto:
 
 
 
sEkerö kyrka med äppelallén i förgrunden
  Ekerö kyrka är naturskönt belägen på en lövträdsbevuxen kulle vid Kyrkfjärden och omges åt landsidan av ett öppet flackt åkerlandskap.
Från landsvägen som löper längs grusåsen i norr leder en äppelträdsallé fram till kyrkan och den intilliggande herrgården Asknäs.
 
  Av de historiska källorna framgår att Asknäs var en stormansgård under medeltiden. Möjligen var den det redan i slutet av järnåldern.
Konfirmationshögtid i
Ekerö kyrka
 
 
 
 
Kyrkobyggnadens historia
1100-talet
 
Av den ursprungliga lilla gråstenskyrkan återstår endast väggarna
innanför ingången till själva kyrkorummet fram till korsarmarna.
Denna kyrka saknade torn och hade ingång på södra sidan.
Man tror att den hade smalare kor med absid.Den uppfördes som
gårdskyrka till Asknäs.

 
1200-talets slut
 
Kyrkan byggdes till åt öster,varvid kyrkorummet fick sin nuvarande storlek. samtidigt uppfördes sakristia.

 
1400-talets mitt
 
Tornet byggdes till. Taket välvdes. Fortfarande var ingången direkt
till kyrkan från söder.

 
Omkr. år 1480
 
Vapenhus uppfördes i söder. Kalkmålningar utfördes av en mästare,
som stod Albertus Pictor nära ( nu endast fragmentariska delar kvar )

 
1680-talet
 
Kyrkan renoverades efter brand 1647. Vapenhuset revs, och
korsarmar, avsedda till gravkor, uppfördes. Arbetet bekostades
till stor del av greve Erik Lindschöld på Stafsund.

 
1793-1794
 
Tornhuven utbyttes mot en ovanligt hög, smäcker spira efter ritningar
av Överintendentsämbetet.
Restaureringarna 1880-81, 1933, 1951-52 och 1975 har endast
obetydligt berört själva kyrkobyggnaden.

Ekerö kyrka vackert belägen intill Mälaren