Foto:  
 
 
     
 
 
sEkebyhovs slott från framsidan
Säteriet Ekebyhov bildades på
1620-talet av generalguvernören Claes Horn genom att de två gårdarna Ekeby och Hovgården slogs samman. Senare under samma årtionde lades även den i väster angränsande Gällsta by in i godset.
Ekebyhov har under de senaste årtiondena blivit alltmer kringränd av tätortsbebyggelse genom Ekerö tätorts expansion. Herrgården ligger i södersluttningen på norra sidan av en smal sprickdal som utbreder sig i Ö-V riktning. I norr omges anläggningen av en vidsträckt engelsk park. Den representativa tillfartsvägen började tidigare vid Mälaren intill Gällsta ö, varifrån en lång rak allé leder fram till herrgården. Huvudbyggnadens entréfasad vetter mot gårdssidan i söder och på motsatt sida utbreder sig den gamla, numera förfallna, barockträdgården och bortom den en bokskog som ingår i Ekebyhovs park.  

 
Musikafton i stora salongen
 
 
 
 

Konstutställningen
 
  Efter en grundlig restaurering,
ledd av arkitekt Ove Hidemark, invigdes 1983 1600-talsherrgården Ekebyhov som Ekerö kommuns kurs och konferensanläggning.
Den vackra karolinska huvudbyggnaden används också för olika kulturaktiviteter, främst under helgerna, och vid
kommunens representation.